ค้นพบสมาชิกจำนวน  54   ราย      
  จำนวนสมาชิก สน. 40 ราย จำนวนสมาชิก สส. 0   ราย  
  จำนวนสมาชิก ทน.       14 ราย จำนวนสมาชิก ทบ. 0   ราย  
รายชื่อสมาชิกสภาอุตสาหกรรม
   (สน3785) คราวน์ เซรามิคส์ จำกัด
   (สน11828) ควอลิตี้เซรามิก จำกัด
   (สน535) คอมพาวด์เคลย์ จำกัด
   (ทน2144) คัฟเวอร์ เอเซีย จำกัด
   (สน6098) เคนไซ ซีรามิคส์ อินดัสตรี้ จำกัด
   (ทน1889) เคราแมท จำกัด
   (สน8703) เคอร่าไทล์ เซรามิก จำกัด
   (สน1235) โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
   (สน3109) จิรภา คอร์ปอเรชั่น จำกัด
   (ทน6832) ซอร์ส รันเนอร์ เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด
   (สน13396) ซันเซอรา จำกัด
   (สน2563) ซินฟา อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด
   (ทน2332) ซิเบลโก้ มิเนอร์รัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
   (สน11831) เซรามิค เอส.ที.ซี. จำกัด
   (สน14940) เซอร์นิค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
   (สน2183) ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด (มหาชน)
   (ทน636) เตาเม็งราย
   (สน10355) โตโต้ (ประเทศไทย) จำกัด
   (ทน1944) ทรัยเร็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
   (สน8597) ที.ที.เซรามิค จำกัด (มหาชน)
   (สน578) ไทยอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผา จำกัด
   (สน2700) ไทล์ท้อป อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)
   (ทน1620) เฟนซี เอจีที (ประเทศไทย) จำกัด
   (สน13270) เฟอร์โร เพอร์ฟอร์แมนซ์ แมททีเรียลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
   (สน8748) ภัทรา พอร์ซเลน จำกัด
123