ค้นพบสมาชิกจำนวน  31   ราย      
  จำนวนสมาชิก สน. 26 ราย จำนวนสมาชิก สส. 0   ราย  
  จำนวนสมาชิก ทน.       5 ราย จำนวนสมาชิก ทบ. 0   ราย  
รายชื่อสมาชิกสภาอุตสาหกรรม
   (สน8270) โกลด์ซิตี้ฟุตเทค จำกัด
   (สน673) คิว แอนด์ คิว โฮลดิ้ง จำกัด
   (ทน663) แคลวิน จำกัด
   (สน10430) ซัมมิท ฟุตแวร์ จำกัด
   (สน5619) ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
   (สน7884) ไทยซังชิน นิวแมททีเรียล จำกัด
   (สน5105) ไทยเอเชีย โพลิเมอร์ จำกัด
   (สน8024) ธนาคม อินเจคชั่น จำกัด
   (สน7989) นารายณ์ บางกอกรับเบอร์ จำกัด
   (สน12049) บางกอกรับเบอร์ ดีเวลลอปเมนต์ เซ็นเตอร์ จำกัด
   (สน5177) บาซินี่ เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด
   (สน12118) พิจิตร พี.เอส.อาร์.ฟุตแวร์ จำกัด
   (สน8026) เพอร์ฟอร์แมนซ์ รับเบอร์ จำกัด
   (สน1098) แพนเอเซีย ฟุตแวร์ จำกัด (มหาชน)
   (สน6711) มโนรมย์ฟุตแวร์ จำกัด
   (สน6025) ไมแค็ปแมชิเนอรี่ส์ (1986) จำกัด
   (สน645) ยาง 5 มังกร จำกัด
   (ทน5410) รุ่งศิลป์ อุตสาหกรรม
   (ทน1260) วอล์คเกอร์ อินเตอร์ จำกัด
   (สน3357) ศรีสำอางค์ ซัพพลายเออร์ จำกัด
   (สน13054) สยามโทยะ จำกัด
   (สน7868) หนองฉางรับเบอร์ จำกัด
   (ทน9023) อิน โซล จำกัด
   (สน12387) อินทริเกรเต็ด เลเธอร์ เน็ตเวอร์ค จำกัด
   (สน5428) อินโนเวชั่นฟุตแวร์ จำกัด
12