ค้นพบสมาชิกจำนวน  7   ราย      
  จำนวนสมาชิก สน. 7 ราย จำนวนสมาชิก สส. 0   ราย  
  จำนวนสมาชิก ทน.       0 ราย จำนวนสมาชิก ทบ. 0   ราย