ค้นพบสมาชิกจำนวน  187   ราย      
  จำนวนสมาชิก สน. 127 ราย จำนวนสมาชิก สส. 2   ราย  
  จำนวนสมาชิก ทน.       58 ราย จำนวนสมาชิก ทบ. 0   ราย  
รายชื่อสมาชิกสภาอุตสาหกรรม
   (สน11323) กมลาไสย ไบโอ เพาเวอร์ 2010 จำกัด
   (สน11971) กรีน เพาเวอร์ เอ็นเนอร์จี จำกัด
   (ทน7178) กรีน เยลโล่ (ไทยแลนด์) จำกัด
   (ทน3617) กรีน เอ็นเนอร์ยี่ เน็ทเวอร์ค จำกัด
   (ทน3887) กลุ่ม 15 จำกัด
   (สน13065) กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด
   (สน9924) กลุ่มปาล์มธรรมชาติ จำกัด
   (ทน1117) กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
   (ทน6073) กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
   (ทน3439) การจัดการสิ่งแวดล้อมหาดใหญ่ จำกัด
   (ทน9250) กุริน เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
   (ทน3443) เกทเวย์ อีควิปเมนท์ จำกัด
   (ทน7710) แก็ส เสตป จำกัด
   (สน9757) โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
   (สน11459) โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)
   (สน7294) โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)
   (สน12173) เข็มเหล็ก จำกัด
   (สน15648) คลีนแม็กซ์ เอ็นเนอร์ยี (ไทยแลนด์) จำกัด
   (สน10562) ควอเดล โซลูชั่น พริ้นติ้ง จำกัด
   (สน241) เค วาย อินเตอร์เทรด จำกัด
   (สน10493) เคทิส ไบโอเอทานอล จำกัด
   (สน7429) เคมีแมน จำกัด (มหาชน)
   (สน15745) แคทาลิสต์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
   (สน13908) โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
   (สน10035) เจตาแบค จำกัด (มหาชน)
12345678