ค้นพบสมาชิกจำนวน  18   ราย      
  จำนวนสมาชิก สน. 13 ราย จำนวนสมาชิก สส. 0   ราย  
  จำนวนสมาชิก ทน.       5 ราย จำนวนสมาชิก ทบ. 0   ราย  
รายชื่อสมาชิกสภาอุตสาหกรรม
   (ทน6073) กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
   (สน9757) โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
   (สน7294) โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)
   (ทน10801) จี.อี.เอ็นจิเนียริ่ง (1996) จำกัด
   (สน9710) เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)
   (สน7238) บางกอกโคเจนเนอเรชั่น จำกัด
   (สน12300) บี.กริม บีไอพี เพาเวอร์ 1 จำกัด
   (สน7254) บี.กริม เพาเวอร์ (แหลมฉบัง) 1 จำกัด
   (สน6446) บีเอ็มพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
   (สน7899) บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด
   (ทน7453) พาวเวอร์วอลท์ (ประเทศไทย) จำกัด
   (สน10397) มิตรประสงค์กรีนเพาเวอร์ จำกัด
   (สน7424) สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)
   (สน7025) อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด
   (สน7741) เอ.ที.ไบโอพาวเวอร์ จำกัด
   (สน7256) เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จำกัด
   (ทน8757) เอ็กซ์เซลเลนท์ เทค จำกัด
   (ทน10572) เอเชีย เอ็นเนอยี่ เทคโนโลยี จำกัด