ค้นพบสมาชิกจำนวน  57   ราย      
  จำนวนสมาชิก สน. 53 ราย จำนวนสมาชิก สส. 0   ราย  
  จำนวนสมาชิก ทน.       4 ราย จำนวนสมาชิก ทบ. 0   ราย  
รายชื่อสมาชิกสภาอุตสาหกรรม
   (สน5904) กระบี่วู้ดอินดัสตรี้ส์ จำกัด
   (สน16187) กรีน แลนด์ อินดัสตรี้ จำกัด
   (สน3472) เขามหาชัยพาราวู้ด จำกัด
   (สน12119) ควอลิวูด จำกัด
   (สน8506) เค เอส พี พาราวู๊ด จำกัด
   (ทน9600) จรวยการค้า 2498 จำกัด
   (สน11700) จีจี เจเนอร์เรชั่น เทรดดิ้ง จำกัด
   (สน8916) ชูศักดิ์ยูเนียน พาราวู้ด จำกัด
   (สน6304) ชูศักดิ์แอนด์พรรณีลีดเดอร์ จำกัด
   (สน9940) ซันสิริ จำกัด
   (สน12890) ซีพีดี ซอว์มิลล์ จำกัด
   (สน3480) เซาธ์เธินสยามพาราวู๊ด จำกัด
   (สน11057) เดลต้า วู้ด จำกัด
   (สน5126) ตรังไม้ยางพารา จำกัด
   (สน13594) ทวีทรัพย์พาราวู้ด จำกัด
   (สน3850) ทวีศักดิ์กิตติยา จำกัด
   (สน8354) ทิพย์เมธา จำกัด
   (สน3529) ที.เอ็น.พาราวูด จำกัด
   (สน8381) ทุ่งหลวงวู้ดอินดัสตรี้ส์ จำกัด
   (สน13576) ไท ฟง ฮง จำกัด
   (สน16150) ไทยหมื่นรุ่ง จำกัด
   (สน1601) ไทยเอเย่นซี เอ็นยีเนียริ่ง จำกัด
   (สน9092) นาเมืองเพชรพาราวู้ด จำกัด
   (สน6641) บางขันพาราวู้ด อินดัสตรี้ จำกัด
   (สน8380) บ้านส้องพาราวู้ด จำกัด
123