ค้นพบสมาชิกจำนวน  59   ราย      
  จำนวนสมาชิก สน. 56 ราย จำนวนสมาชิก สส. 0   ราย  
  จำนวนสมาชิก ทน.       3 ราย จำนวนสมาชิก ทบ. 0   ราย  
รายชื่อสมาชิกสภาอุตสาหกรรม
   (สน5904) กระบี่วู้ดอินดัสตรี้ส์ จำกัด
   (สน3472) เขามหาชัยพาราวู้ด จำกัด
   (สน12119) ควอลิวูด จำกัด
   (สน8506) เค เอส พี พาราวู๊ด จำกัด
   (สน11700) จีจี เจเนอร์เรชั่น เทรดดิ้ง จำกัด
   (สน8803) ชุมพร เอส.พี.ไม้ยางพารา จำกัด
   (สน8205) ชูศักดิ์พระแสงพาราวู้ด จำกัด
   (สน8916) ชูศักดิ์ยูเนียน พาราวู้ด จำกัด
   (สน6304) ชูศักดิ์แอนด์พรรณีลีดเดอร์ จำกัด
   (สน9940) ซันสิริ จำกัด
   (สน12890) ซีพีดี ซอว์มิลล์ จำกัด
   (สน3480) เซาธ์เธินสยามพาราวู๊ด จำกัด
   (สน11057) เดลต้า วู้ด จำกัด
   (สน5126) ตรังไม้ยางพารา จำกัด
   (สน13594) ทวีทรัพย์พาราวู้ด จำกัด
   (สน3850) ทวีศักดิ์กิตติยา จำกัด
   (สน8354) ทิพย์เมธา จำกัด
   (สน3529) ที.เอ็น.พาราวูด จำกัด
   (สน8381) ทุ่งหลวงวู้ดอินดัสตรี้ส์ จำกัด
   (สน13576) ไท ฟง ฮง จำกัด
   (สน11496) ไทย เอ็นเนอร์ยี โซลูชั่น จำกัด
   (สน5651) ไทยนครพาราวู้ด จำกัด
   (สน1601) ไทยเอเย่นซี เอ็นยีเนียริ่ง จำกัด
   (สน12673) ไทวูด จำกัด
   (สน9092) นาเมืองเพชรพาราวู้ด จำกัด
123