ค้นพบสมาชิกจำนวน  42   ราย      
  จำนวนสมาชิก สน. 38 ราย จำนวนสมาชิก สส. 0   ราย  
  จำนวนสมาชิก ทน.       4 ราย จำนวนสมาชิก ทบ. 0   ราย  
รายชื่อสมาชิกสภาอุตสาหกรรม
   (สน791) กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน)
   (สน5895) โกรเวล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
   (สน11108) โกรเวล แอบเบรซีฟ (ไทยแลนด์) จำกัด
   (ทน4287) คินโซคุ พรีซิชั่น จำกัด
   (สน5285) จ.เม่งกวง
   (สน11109) เจ้าพระยาฟาวน์ดรี จำกัด
   (ทน4243) ซีดี เทรดดิ้ง จำกัด
   (สน11101) เดอโก ฟาวดรี จำกัด
   (สน15188) ถุงทอง โลหะ อินเตอร์ จำกัด
   (สน11106) ทีซีเอช รีไซเคิล จำกัด
   (สน7568) ไทย จินจิง ซิลิก้า แซนด์ จำกัด
   (สน15288) ไทย เบอร์เนอร์ จำกัด
   (สน11651) ไทยคาสทิงโปร์ดัคท์ จำกัด
   (สน11729) ไทยซินโตโกเกียว จำกัด
   (สน11105) ไทยดั๊กไทล์ อินดัสตรี้ จำกัด
   (สน7564) ไทยเฟิสท์ คาสติ้ง จำกัด
   (ทน5527) ไทยมารีนโพรเทคชั่น จำกัด
   (สน7562) ไทยแสตนดาร์ด สเตนเลส จำกัด
   (สน2644) ไท้เฮงการช่างและการหล่อ( 1959) จำกัด
   (สน1241) นครหลวงพัฒนาวิศวกิจ จำกัด
   (สน11100) บรรจง อินดัสเตรียล จำกัด
   (สน1157) บีสไพพ์ฟิตติ้งอินดัสตรี จำกัด
   (สน6377) ใบจักรแสงชัย จำกัด
   (สน11842) พรีเชียส กู้ดส์ จำกัด
   (สน11644) พรีซิชั่น แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
12