สมัครสมาชิก

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย


1. ประเภทสมาชิก/Member Type

2. ข้อมูลบริษัท/Company

*
*
ที่อยู่สำหรับการจัดส่งเอกสาร/Forwardin Address
*
รายละเอียด/Company Detail
*
3. นามผู้แทนใช้สิทธิในสภาอุตสาหกรรมฯ/representatives to act on behalf of the company

ผู้แทนลำดับที่ 1
*
*
*
*
*
*

ผู้แทนลำดับที่ 2

ผู้แทนลำดับที่ 3
4. สมัครสมาชิกกลุ่มอุตสาหกรรม/Industry Clubs 

(ในกรณีสมัครสมาชิกกลุ่มอุตสาหกรรมมีค่าบำรุงเพิ่มเติม อัตราค่าบำรุงกลุ่มอุตสาหกรรม)
5. สมัครสมาชิกสภาอุตสาหกรรมจังหวัด/Provincial Chapters 

(ในกรณีสมัครสมาชิกสภาอุตสาหกรรมจังหวัดมีค่าบำรุงเพิ่มเติม อัตราค่าบำรุงสภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
6. ผู้ให้ข้อมูลหรือผู้ประสานงาน/Contact Person

*
*
*
*
*
เจ้าหน้าที่จะดำเนินการส่งใบแจ้งค่าสมัครสมาชิกไปให้ทางอีเมล์ผู้ให้ข้อมูล


(ในกรณีไม่มีตราประทับสามารถใช้รูปลายเซ็นแทนได้)

ขนาด 360x100 pixel (8.46x2.38 ซม.) และขนาดไฟล์ไม่เกิน 50 kb  ดูตัวอย่าง

ขนาด 360x100 pixel (8.46x2.38 ซม.) และขนาดไฟล์ไม่เกิน 50 kb  ดูตัวอย่าง
 * 
 *